نمونه ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎن(تهیه شده توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه و قابل دانلود در سایت قوه قضاییه).