مزایای قرارداد مدیریت پیمان چیست؟

قبلا در “مدیریت پیمان چیست” این نوع قرارداد رو به صورت خلاصه توضیح دادیم. اما در این مطلب مزایای این نوع قرارداد رو که باعث معروف شدن و خاص بودنش شده رو بررسی میکنیم:

کارفرما در طی مراحل ساخت می تواند مصالح مورد استفاده را تغییر دهد و اعمال نظر بیشتری کند ( تغییرات پیش بینی نشده ممکن است برای کارفرما شامل هزینه اضافی گردد)
کیفیت اجرای پروژه تحت تاثیر سود پیمانکار قرار نمی گیرد
از آنجا که بین طراحی و اجرا مرزبندی وجود ندارد کارفرما می تواند نظرات خود را برای بهتر شدن طرح منظور نماید