بیش از 15 سال فعالیت عمرانی و ساختمانی

احداث مراکز آموزشی و دانشگاهی

احداث مجتمع های تجاری و اداری

احداث انواع سوله

طراحی مراکز آموزشی و دانشگاهی

طراحی مجتمع های تجاری و اداری

طراحی مجتمع های مسکونی

مشاوره در خصوص نحوه تامین پارکینگ و ارائه نقشه های مربوطه

برآورد هزینه ساخت پروژه و زمانبندی آن

مشاوره و همراهی در کلیه مراحل اخذ مجوز از ثبت درخواست تا اخذ پایانکار بهره برداری