بیش از 15 سال فعالیت عمرانی و ساختمانی

طراحی و اجرا مراکز آموزشی و دانشگاهی

طراحی و اجرا مجتمع های تجاری و اداری

طراحی و اجرا مجتمع های مسکونی

مشاوره تامین پارکینگ و ارائه نقشه های مربوطه

برآورد هزینه ساخت پروژه و زمانبندی آن

مشاوره در کلیه مراحل اخذ مجوز ساخت