بیش از 13 سال فعالیت عمرانی و ساختمانی در استان

احداث مراکز آموزشی و دانشگاهی

این منطقه کنترل مورد نظر خود را بر روی همه جنبه های مهم پروژه شما ارائه می دهد.

احداث مجتمع های تجاری و اداری

نماینده یک مالک خوب باعث صرفه جویی در وقت ، پول زیادی برای مشتری می شود.

احداث انواع سوله و سقف های سازه فضاکار

مشتری ها را استخدام می کنند ، زیرا بدون شک ارزش بسیار خوبی را ارائه می دهیم.

طراحی مراکز آموزشی و دانشگاهی

این منطقه کنترل مورد نظر خود را بر روی همه جنبه های مهم پروژه شما ارائه می دهد.

طراحی مجتمع های تجاری و اداری

نماینده یک مالک خوب باعث صرفه جویی در وقت ، پول زیادی برای مشتری می شود.

طراحی مجتمع های مسکونی

مشتری ها را استخدام می کنند ، زیرا بدون شک ارزش بسیار خوبی را ارائه می دهیم.

مشاوره در خصوص نحوه تامین پارکینگ و ارائه نقشه های مربوطه

این منطقه کنترل مورد نظر خود را بر روی همه جنبه های مهم پروژه شما ارائه می دهد.

شیوه های ساخت

نماینده یک مالک خوب باعث صرفه جویی در وقت ، پول زیادی برای مشتری می شود.

مشاوره کلیه مراحل شهرداری از ثبت درخواست تا اخذ پایانکار بهره برداری

مشتری ها را استخدام می کنند ، زیرا بدون شک ارزش بسیار خوبی را ارائه می دهیم.

50+

پروژه های انجام شده

253+

مشاوره ساخت

747+

امکانات کار

15+

احداث ساختمان