مجتمع مسکونی تعاونی فرهنگیان

مجتمع مسکونی تعاونی فرهنگیان

طراحی پارکینگ بیمارستان امام رضا

طراحی پارکینگ بیمارستان امام رضا

سازه فضایی دانشکده مهندسی قوچان

ساخت و ساز سازه فضایی سقف

پروژه سازه فضایی دانشکده معماری فردوسی مشهد

ساخت سازه فضایی سقف دانشکده معماری فردوسی مشهد

پروژه بنیاد

صفر کاری و نمای پروژه

پروژه مسکونی رسالت

اجرای کامل پروژه

پروژه مسکونی

اجرای کامل پروژه