منشور اخلاقی شرکت بناشهرسازه

آیین اخلاقی هر حرفه بیانگر اصول و ارزش‏های پایدار و محوری اعضا در ارتباط با جامعه و گروه های ذیحق و ذینفع در آن حرفه است. هدف آن حفظ حقوق و حفاظت و دفاع از جامعه و گروه های مذکور، در برابر ضرر و زیان ‏های احتمالی ناشی از عملکرد آن حرفه است.محورهای منشور اخلاقی شرکت ساختمانی بناشهرسازه برگرفته از منشور سندیکای  شرکت های ساختمانی بر پایه‌های ذیل  استوار می‌باشد:

 1. خط مشی اخلاقی در برابر مشتریان
 • ما مشتریان را علت وجودی اصلی خود میدانیم و تلاش می کنیم ضمن حسن اجرای تعهدات ، از طریق درک، پیش بینی نیازها و انتظارات آنها، همواره برایشان نوآوری و خلق ارزش نماییم.
 • احترام اصیل و حفظ کرامت انسانی مشتری مبنای منش اخلاقی ماست
 • اطلاع رسانی صحیح، شفاف، به موقع، دقیق و کامل شرط بایسته حرفه ماست.
 • کیفیت ، دقت و سرعت در ارائه خدمات تعهد ماست.
 • مراعات حریم شخصی و حفظ اسرار مشتری از اصول ماست.
 • درک، پیش بینی نیازها، پاسخگوئی، نقد پذیری و جبران خسارت ناشی از عملکرد سازمان، جز مرام ماست.
 • رعایت انصاف در قرارداد و دوری از هرگونه داد و ستد ناروا را شرط کسب و کار اخلاقی می دانیم.
 1. خط مشی اخلاقی در برابر سرمایه های انسانی
 • ارج نهادن به همکاران و ایجاد فرهنگ توانمند سازی برای دستیابی متوازن به اهداف شخصی و سازمانی و قادر ساختن کارکنان برای استفاده از دانش و مهارتهای خود از طریق توسعه قابلیت ها، ترویج عدالت و برقراری ارتباط و حمایت از آنها
 • برقراری فرصتهای برابر در همه سطوح سازمانی، خودداری از تبعیض و اعمال شایسته سالاری جز ارکان اخلاقی ماست.
 • احترام اصیل و کرامت انسانی کارکنان را به گونه ای حفظ می نماییم که سهم خود را در موفقیت مستمر سازمان درک نمایند.
 • ترغیب همکاران برای ارتقا سطح دانش خود و به اشتراک گذاشتن بهترین تجارب با سایر همکاران، علاوه بر توانمند سازی ایشان، به فضای گفتمان در سراسر سازمان بهبود می بخشیم.
 • ایجاد توازن مسوولانه بین کار و زندگی و برخورداری از حقوق و مزایای عادلانه و ارتقا فرهنگ پشتیبانی و قدردانی در جهت بهبود کیفیت زندگی کارکنان و تامین امنیت شغلی و معیشتی در همه سطوح را از وظایف خود میدانیم.
 • ایجاد محیط کار ایمن و سالم از وظایف اصلی در قبال کارکنان است.
 • برقراری ارتباط صریح و پاسخگویی به کارکنان و درک نیازها و انتظارات ایشان جز منش اخلاقی ماست.
 • فرهنگی را ایجاد می نماییم که در آن رعایت قوانین و مقررات، مسوولیت پذیری ،پاسخگویی، مشتری مداری، نظم و انضباط، خودکنترلی، امانت داری، صرفه جویی و پایبندی به اصول اخلاقی، توسعه و ارج نهاده شود.
 1. خط مشی اخلاقی در برابر رقبا
 • با تفکری نوآورانه، دانش­گرایانه و مدیریتی اثربخش و تعاملی سازنده و در چارچوب قانون با رقبا به حفظ حقوق مشتریان پایبند هستیم.
 • توسعه فرهنگ رقابت، حفظ کرامت انسانی رقبا و پرهیز از هرگونه رفتار ناروا، تعهد حرفه ای و مشی اخلاقی ماست.
 • پرهیز از هرگونه ارتباط کاری با منابع انسانی رقبا و پرهیز از دستیابی به اطلاعات محرمانه ی آنها تعامل حرفه ای ماست.
 • برای حفظ کرامت انسانی خود رفتار غیراخلاقی را با تعهد اخلاقی پاسخ میدهیم.
 • پذیرش بزرگوارانه موفقیت هم صنفان در رقابت و پرهیز از هرگونه اقدام غیر اخلاقی برای حذف ایشان از عرصه جز اصول اخلاقی ماست.
 1. خط مشی اخلاقی در برابر شهروندان و منافع ملی
 • ما به عنوان شهروندان مسوولیت پذیر با خلق آینده ای پایدار جهت بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی گام برمیداریم و همواره برای رعایت منافع ملی و اعتلای شان و اقتدار ایران می کوشیم.
 • با درک شایستگیهای کلیدی خود برای منفعت رسانیدن به جامعه ای وسیع تر ارزشهای مشترکی خلق مینماییم.
 • بنای فعالیت حرفه ای ما برای مشارکت در اشتغال آفرینی زاینده، منافع ملی و آسایش شهروندان است.
 • ما در حد توان خود در جهت رفع مشکلات اجتماعی و حمایت از آسیب دیدگان و محرومان اقدام مینماییم و از همکاری با بنیادهای خیریه ، نهادهای مردمی و اجتماعی، سازمانهی محلی، ملی و بین المللی دریغ نمی نماییم.
 • با التزام خود به قانون ، نظم و انضباط ، وجدان کاری ، ارتقائ استانداردهای مرتبط با صنعت خود، مسوولیت پذیری ، درستکاری و پاسخگویی در همه عرصه های مرتبط با ماموریتمان در حفظ منافع ملی تلاش مینماییم.
 • مشارکت خود در توسعه دانش و فناوری و ارتقا صنعت و کیفیت، برای رسیدن به خوداتکایی و رقابت پذیری در سطوح بین المللی را ضامن عزت ملی میدانیم.
 • احترام به ارزشها و هنجارهای اجتماعی ، رعایت حسن همجواری و حساسیت به منافع مادی و معنوی شهروندان از مهم ترین ارزشهای اخلاقی ماست.
 1. خط مشی در برابر پیمانکاران دست دوم و تامین کنندگان
 • با تامین کنندگان و پیمانکاران دست دوم رابطه ای پایدار مبتنی بر اعتماد، شفافیت و احترام متقابل ایجاد نموده و این همکاری را ارج مینهیم.
 • برقراری رابطه ای صریح، صادقانه با احترام اصیل با پیمانکاران دست دوم و تامین کنندگان، از اصول اخلاقی ماست.
 • رعایت انصاف در عقد قرارداد و تعهد به اجرای مفاد قرارداد و پرداخت به موقع مطالبات آنها مشی اخلاقی ماست.
 • ایجاد امنیت فکری، خیرخواهی، توسعه قابلیت ها و ارتقا توانمندی ها، حمایت از جایگاه حرفه ای پیمانکاران دست دوم و تامین کنندگان تعهد اخلاقی ماست.
 • در مورد آنچه از اموال و منابع انسانی و مالکیت معنوی پیمانکاران دست دوم و تامین کنندگان در اختیار ماست، امانتداریم.
 • قدردانی از حسن همکاری پیمانکاران دست دوم و تامین کنندگان یکی از ارزشهای اخلاقی ماست.

حرف آخر

مشتريان سرمايه هاي واقعي شرکت هستند .و کاركنان این شرکت اعتقاد دارند عزت ، احترام و تكريم مشتریان ، از مهمترين مسئوليتهاي آنان است و سعي خواهند نمود تا شخصيت و جايگاه مشتريان در فرآيند ارتباطات و تعاملات متقابل محفوظ باشد.